Wat weet u over water? Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Aquabalance-Europe  bv

 

 

 

Artikel 1 – Definities

 

1. Aquabalance: aqua balance bv

2. Koper: de afnemer van goederen van Aquabalance bv, zowel consument koper als een zakelijk (rechts)persoon.

3. Consument koper: de koper van goederen, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4. Verkoop op afstand: een door Aquabalance bv georganiseerd systeem voor verkoop, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals telefoon, fax, post,
e-mail en internet.

 

 

 

 

 

5. Zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.

 

 

 

Artikel 2 - Algemeen en toepasselijkheid voorwaarden

 

 

 

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen die door Aquabalance bv worden afgesloten resp. worden verricht. Aan geen ander staat het vrij gebruik te maken van deze voorwaarden.

 

 

 

2. Bedingen die afwijken van de in deze voorwaarden opgenomen bepalingen hebben slechts gelding indien en voor zover zij in overleg met Aquabalance bv schriftelijk tot stand zijn gekomen en door Aquabalance bv als zodanig zijn aanvaard.

 

 

 

 

 

Artikel 3 – Offertes

 

 

 

 

 

Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.

 

 

 

 

 

Artikel 4 –Zekerheidsstelling

 

 

 

 

 

Aquabalance bv is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een volledige vooruitbetaling te vragen. Wordt een aankoopbedrag voldaan, dan zal Aquabalance bv de koper een kwitantie als bewijs van betaling ter hand stellen. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke overeenkomst en/of kwitantie kan de hoogte van het vooruit te betalen bedrag en/ of het aanbetaalde bedrag door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

 

 

 

 

 

Artikel 5 – Zichttermijn, enkel van toepassing bij aankoop door particuliere consumenten

 

 

 

 

 

1. Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.

 

 

2. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen in gelijke staat te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt.

 

 

3. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. Er kan geen retourzending plaatsvinden van gekochte zaken, die geïndividualiseerd zijn, dat wil zeggen speciaal voor de consument zijn gemaakt en zaken die op uitdrukkelijk verzoek van de consument door de Aquabalance bv, besteld zijn.

 

 

4. De consument kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door het bedrijf bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.

 

 

 

 

 

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud en recht van retentie

 

 

 

 

 

1. Aquabalance bv, behoudt zich te allen tijde het eigendom voor van alle door hem geleverde zaken. De koper wordt alleen pas eigenaar van de gekochte zaken hij de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde volledig aan Aquabalance bv, heeft voldaan.

 

 

2. Aquabalance bv, kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de koper tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

 

 

 

 

 

Artikel 7 – Levering

 

 

 

 

 

 

1. De levering wordt geacht te hebben plaats gevonden:

 

 

a indien de zaken door of namens de koper worden afgehaald; door de in ontvangst name     van de zaken;

 

 

b bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; door de overdracht van de    zaken aan die vervoerder;

 

 

c bij verzending door een vervoermiddel van Aquabalance bv; door de aflevering ten huize van    of aan het magazijn van de koper.

 

 

2. Van het moment van levering af zijn de zaken voor risico van de koper.

 

 

3. Behalve voor afgehaalde zaken verzorgt Aquabalance bv, ten behoeve van de koper de assurantie tot het bedrag van de verkoopprijs der zaken en neemt de kosten daarvan voor zijn rekening. Verzekerd wordt tegen het normale transportrisico, derhalve niet tegen molest of andere buitengewone risico's. In geval van schade wikkelt Aquabalance bv, de schade met de verzekeraar af.

 

 

4. Indien de zaken niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor Aquabalance bv,niet aansprakelijk is, wordt deze geacht aan zijn verplichting tot levering te hebben voldaan door de zaken ter beschikking van de koper gereed te houden, mits hij hiervan binnen 6 werkdagen nadat de zaken ter verzending gereed zijn gekomen schriftelijk kennis heeft gegeven aan de koper. In dit geval gaat de betalingstermijn in op de dag waarop de verkoper had kunnen leveren.

 

 

 

 

 

Artikel 8 – Garanties

 

 

 

 

 

 

1. Aquabalance bv, garandeert gedurende één jaar dat de geleverde zaken die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn. Aquabalance bv, staat uitdrukkelijk niet in voor het doel dat men met het aangekochte poogt te bereiken gezien de specifieke aard van de zaken.

 

 

2. Aquabalance bv, staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de geleverde zaken zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de koper aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Aquabalance bv, in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

 

 

3. Aquabalance bv, adviseert te allen tijde de handleiding en toepassingsadviezen zorgvuldig te lezen voordat de aangekochte zaken in gebruik worden genomen.

 

 

 

 

 

Artikel 9 – Betaling

 

 

 

 

 

1. Het aan Aquabalance bv verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering tegen bewijs van kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.

 

 

2. In geval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal zeven dagen na ontvangst van de factuur, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. De koper is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.

 

 

3. Indien de koper in verzuim is, stuurt de Aquabalance bv, hem een betalingsherinnering, waarin hij de koper op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.

 

 

4. Indien ook dan de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Aquabalance bv bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

 

 

 

 

 

Artikel 10 - Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

 

 

 

 

 

 

 

1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft Aquabalance bv, de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim zoals in deze voorwaarden bepaald tot aan de dag van betaling.

 

 

2, Aquabalance bv, na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de koper buitengerechtelijke kosten – conform “Rapport Voorwerk II” - verschuldigd.

 

 

 

 

 

Artikel 11 – Klachten

 

 

 

 

 

1. Klachten over gebreken inzake de gekochte zaken en/of andere klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na constatering daarvan, bij Aquabalance bv, te worden ingediend.

 

 

2. De koper dient zijn klachten  schriftelijk aan Aquabalance bv, kenbaar te maken.

 

 

3. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de koper op verzoek van Aquabalance aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met Aquabalance bv, is gesloten. De koper wordt aangeraden hiertoe het aankoopbewijs, c.q. het bewijs van inname ter reparatie c.q. het bewijs van opdracht tot het maken van de zaak te bewaren.

 

 

4. Gerechtvaardigde klachten worden in overleg opgelost.

 

 

5. Het recht op vervanging komt de koper niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.

 

 

6. Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die Aquabalance bv, kwijt zou zijn geweest als de koper was blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd.

 

 

 

 

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 

 

 

 

Bij aansprakelijkheid van Aquabalance bv, is een verplichting tot schadevergoeding van directe en indirecte gevolgschade uitgesloten.

 

 

 

 

 

Artikel 13 - Belastingen

 

 

 

 

 

1. In verkoopprijzen of anderszins genoteerde prijzen is niet begrepen hetgeen ter zake van de desbetreffende transactie verschuldigd is of zal zijn op grond van omzetbelasting of andere overeenkomstige heffingen; alle kosten, door deze belastingen veroorzaakt, komen ten laste van de koper.

 

 

 

 

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht

 

 

 

 

 

1. Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

 

 

2. Het Weens Koop Verdrag is uitgesloten van toepassing.

 

 

 

 

 

Artikel 15 - Bevoegde rechter

 

 

 

 

 

1. Alle geschillen zullen, in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Haarlem noord Holland Nederland, Aquabalance bv, blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

 

2. De koper heeft het recht gedurende 20 werkdagen nadat Aquabalance bv, zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.